Het planten en verplanten van bomen vereist de nodige deskundigheid. Er moet worden voldaan aan tal van cruciale voorwaarden om ervoor te zorgen dat de nieuwe aanplant of verplanting zich in optimale omstandigheden tot zijn natuurlijke groeivorm kan ontwikkelen.

Belangrijke factoren waar Arboresk rekening mee houdt (bij uw aan-/ver-planting):
 • soortkeuze,
 • soortspecifieke eigenschappen,
 • boven- en ondergrondse groeiruimte,
 • bodemsamenstelling en -vereisten,
 • ziekteresistentie,
 • planttijdstip,
 • plantdiepte,
 • functie.

In het geval van aanplanten betekent een goede planning later kosten vermijden. Wij willen steeds de juiste boom op de juiste plaats.

Bomen hoeven van nature niet gesnoeid te worden. Snoeien is soms echter een noodzakelijke ingreep omdat de leefomgeving van bomen en mensen zo sterk met elkaar verweven zijn. Snoeien wordt dan het sluiten van een compromis, waarin Arboresk maximaal tegemoet komt aan zowel de noden van de boom als de wensen van de opdrachtgever.

Snoeien wordt het frequentst toegepast op bomen. Arboresk probeert bij het snoeien steeds te voldoen aan de voorwaarden die de omgeving stelt. De snoei wordt afgestemd op de levensfase waarin de boom zich bevindt en houdt rekening met het seizoen en de soortspecifieke eigenschappen van de boom om het gewenste resultaat maximale slaagkans te bieden.

Enkele snoeitechnieken die kunnen worden toegepast:
 • Begeleidingssnoei: Door in een jong stadium te beginnen snoeien naar gewenst en vastgelegd eindbeeld, kunnen grotere ingrepen op latere leeftijd vermeden worden.
 • Onderhoudssnoei is gericht op het voorkomen van schade bij volwassen bomen. Dit omvat het verwijderen van dood hout en risicotakken, al dan niet als gevolg van stormschade. Daarnaast zijn het uitlichten, uitdunnen en innemen van bomen mogelijke vormen van onderhoudssnoei.
 • Kandelaberen – kandelaren: Het sterk reduceren van de kruin als uiterste redmiddel om de boom op een veilige manier te kunnen behouden. Het toppen van bomen valt ook onder deze noodprocedure.
 • Vormsnoei: Knotbomen en vormbomen zijn door menselijk ingrijpen gevormd. Ze zijn in landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch opzicht uiterst belangrijk. Regelmatig onderhoud van deze bomen, onder meer knotwilgen, leilinden, dakplatanen, bolaccacia’s, hagen,…, is belangrijk om de gewenste vorm te behouden.
 • Snoei van fruitbomen: Het snoeien van fruitbomen is nodig om de bomen vitaal te houden en om ziekten en plagen minder kans te geven om zich te manifesteren. Het doel van deze snoei is het vinden van een evenwicht tussen vruchtdracht en groei.

Een aangetaste boom? Een door storm ontwortelde boom of afgebroken tak? Een boom die een gevaar vormt voor uw omgeving? Arboresk verwijdert bomen op een efficiënte en veilige manier met minimale impact op omliggende aangrenzende omgeving

Arboresk focust in eerste instantie op het aanbieden van diensten die bomen gezond houden. Soms zijn er echter omstandigheden waarin het beter is om een boom te verwijderen. In het geval Arboresk met u beslist om een boom te vellen of te kappen, wordt een gepaste techniek gekozen. Arboresk wil op een veilige en efficiënte manier vellingen uitvoeren.

Dit kan gebeuren door

 • Eenvoudige velling: De boom wordt in zijn geheel neergelegd in een vooraf bepaalde richting.
 • Demontage: Het in kleine stukken ontmantelen om met behulp van touwtechnieken gecontroleerd af te breken.

Controleer vooraf of u een kapvergunning nodig hebt voor het vellen van uw boom of bomen. Dit kan u doen via deze links:
website Vlaanderen
website Natuur en Bos
website Justitie België

Na het vellen kan Arboresk ook zorgen voor het opruimen van de takken en stamdelen op de werf. Een ecologische nabestemming van het hout(afval) geniet de voorkeur.

 • Takkenwal: Takken worden tussen twee rijen palen gestapeld en vormt zo een ideale leef- en broedplaats voor vogels, insecten en zoogdieren.
 • Mulchlaag: Verhakselde takken worden gebruikt als bodembedekker.
 • Ecologische velling: De boom wordt op een veilige hoogte teruggezet zodat het staand dood hout dienst kan doen al voedselbron of woonplaats voor dieren, planten en zwammen.

Frezen van boomwortels en klieven van stamdelen behoort ook tot de diensten van Arboresk.

Maakt u zich zorgen over de groeiomstandigheden van uw bomen? Een aantasting of verminderde groei zijn hier vaak de oorzaak van.

Tijdig uitgevoerde verzorgende maatregelen zorgen dat uw boom veilig en in optimale conditie blijft. Door steeds groter wordende druk, uitgeoefend op boven- of ondergrondse groeiplaatsomstandigheden hebben bomen verzorging nodig (liefst zo vroeg mogelijk).

Door steeds groter wordende druk, uitgeoefend op boven- of ondergrondse groeiplaatsomstandigheden hebben bomen verzorging nodig. Verzorging bestaat eruit op tijd in te grijpen aan de boom of zijn leefomgeving. Zo vermijdt u overlast of beschadiging.

Enkele maatregelen die voor een duurzaam voortbestaan kunnen zorgen zijn:
 • Groeiplaatsverbetering: Gaat de conditie achteruit of stagneert de groei van een boom dan is de oorzaak vaak te wijten aan de groeiplaats. Door ingrepen aan de groeiplaats kan de ontwikkelingsmogelijkheid drastisch verbeteren. Een goede conditie zorgt voor een hogere weerbaarheid tegen belagers. Arboresk biedt verschillende oplossingen aan.
 • Kroonverankering Voorkomt of beperkt de schade die voortkomt door uitbreken van slecht aangehechte of zware takken. In combinatie met snoei zorgt een kroonverankering ervoor dat de vorm behouden blijft en de veiligheid is gegarandeerd.
 • Bescherming tegen zonnebrand Bomen met een dunne bast zijn gevoelig voor zonnebrand. Als bomen plots vanuit een beschutte omgeving in de zon komen te staan (door stormschade of verplanting) is het inwikkelen met jute aangeraden om de boom de kans te geven geleidelijk aan te wennen aan deze verandering.
 • Ziekten en aantastingen Elke boom kan door schimmels, bacteriën of insecten worden aangetast. Om de kans op een van deze belagers te minimaliseren is een goede verzorging onontbeerlijk. Arboresk kan zowel preventief als curatief optreden.
 • Begeleiding op bouwwerven Bouwwerkzaamheden kunnen directe of indirecte schade toebrengen aan bomen. Door beschermende maatregelen te treffen kan schade, die soms pas na jaren zichtbaar wordt vermeden worden.

De kwaliteit van bomen gaat hand in hand met duurzaamheid en veiligheid. Arboresk maakt een deskundige beoordeling van de structuur en conditie van uw bomen in relatie tot hun omgeving.

Omdat bomen ernstige schade kunnen aanrichten bij omvallen of afbreken van stam of takken

 • Boomveiligheidscontrole of VTA (visual tree assessment)
 • Groeiplaatsonderzoek
 • Onderzoek haalbaarheid verplantingen
 • Waardebepaling

Natuurlijk kunt u ook op Arboresk beroepen voor de uitvoering van uit onderzoek voortgekomen maatregelen.

Stormwind kan een boom hevig toetakelen. Arboresk zorgt voor het indijken of wegwerken van de schade na de feiten.

Contacteer ons

Arboresk
Tel. 0485 640 633 / mail: info@arboresk.be
BTW BE0830023951